خوش امدید

حسین پناهی

 

مالی نیست                                                     

کسی از حال کسی آگه نیست

 حالی نیست !                                     

 گاهی در آینه به خود میگویم:

 حیف از بز !

آدمی ،

 مالی نیست

گزارش تخلف
بعدی